CW1308 Telephone Cable Colour Chart

Pair ColourBand or Stripe
1White/BlueBlue/White
2White/Orange
Orange/White
3White/Green
Green/White
4White/Brown
Brown/White
5White/Grey
Grey/White
6Red/Blue
Blue/Red
7Red/Orange
Orange/Red
8Red/Green
Green/Red
9Red/Brown
Brown/Red
10Red/Grey
Grey/Red
11Black/Blue
Blue/Black
12Black/Orange
Orange/Black
13Black/Green
Green/Black
14Black/Brown
Brown/Black
15Black/Grey
Grey/Black
16Yellow/Blue
Blue/Yellow
17Yellow/Orange
Orange/Yellow
18Yellow/Green
Green/Yellow
19Yellow/Brown
Brown/Yellow
20Yellow/Grey
Grey/Yellow
21Purple/Blue
Blue/Purple
22Purple/Orange
Orange/Purple
23Purple/Green
Green/Purple
24Purple/Brown
Brown/Purple
25Purple/Grey
Grey/Purple
26Pink/Blue
Blue/Pink
27Pink/Orange
Orange/Pink
28Pink/Green
Green/Pink
29Pink/Brown
Brown/Pink
30Pink/Grey
Grey/Pink